Beszédmumus Facebook nyereményjáték szabályzat

Jelen szabályzat a Beszédmumus (továbbiakban: Szervező) által kezelt facebook oldalán 2022. május 28. este 8 órától – 2022. május 29. éjfél között futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel:

1. Ki vehet részt a játékban?

  • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
  • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Játék időtartama, menete, feladat

A játék időtartama: 2022. május 28. nyereményjátékos poszt megjelenése (este 8 óra) – 2022. május 29. 24 óra.

A feladat: a Játékosnak a nyereményjátékos poszt alatt kommentben, hozzászólásban jeleznie kell, hogy szeretné megnyerni a könyvet. Pl. szeretném, kérem, igen.

3. A Játék időtartama, menete, feladat

Nyertesek száma: 1 fő, aki kézi sorsolás útján kerül kiválasztásra.
Nyeremény: 1 db Beszédmumus könyv.

4. Sorsolás, eredményhirdetés

Sorsolás: 2022. május 30., hétfő
Eredményhirdetés: A nyertesek nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

5. Nyertes értesítése

A Facebook oldalon történt közzététel után Szervező a nyertest messenger üzenetben értesíti, és a további adatokat ott egyeztetik.

Amennyiben a nyertes a közzétételtől számított 48 órán belül nem válaszol a megkeresésre, vagy nem adja meg a kézbesítéshez szükséges adatait, illetve nem sikerül vele felvenni a kapcsolatot, abban az esetben helyette új nyertes kerül kisorsolásra.

6. Nyeremény kézbesítése

A nyeremény postai úton kerül feladásra postán maradó küldeményként (a postára be kell menni érte) a nyertes részére, a nyertes által megadott posta címére. Csak magyarországi címre tudjuk vállalni az ingyenes feladást. Amennyiben a nyertes külföldi kézbesítést kér, abban az esetben a szállítási költségek a nyertest terhelik. Amennyiben a külföldre feladás költségeit a nyertes a Szervező által megadott feladás időpontja előtt nem fizeti meg Szervező részére, abban az esetben elesik a nyereménytől. Ebben az esetben új nyertes kerül kisorsolásra.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül postázásra kerül a nyertes részére.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) megadja, a Szervező pedig ennek a célnak megfelelően kezelje, illetve a kézbesítés céljából felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2022. május 28.